1. Generelt om aftalen

Nærværende aftale er gældende fra og med [dato] [måned] 2018. Aftalen kan af RetteGuiden til enhver tid ændres uden

varsel.
Aftalen indgået mellem RetteGuiden ApS, CVR Nr. 39105799, Dalgas Boulevard 115, 1. th., 2000 Frederiksberg (herefter benævnt ”RetteGuiden”) og opgavekonsulenten (herefter benævnt ”Konsulenten”).

2. Konsulentens arbejdsopgave

Konsulentens arbejdsopgave er at give feedback på de indsendte opgaver via RetteGuidens platform (RetteGuiden.dk). Med feedback menes, at Konsulenten ved hjælp af kommentarer og overstregninger skal være i stand til at give opgavestilleren en guiden til at forbedre opgavens indhold og form.

Opgavestilleren vil efterfølgende have mulighed for at sende en besked med eventuelle spørgsmål til den givne feedbacken. Konsulenten har pligt til at besvare en besked fra opgavestilleren, hvor konsulenten uddyber feedbacken.

Konsulentens arbejdsopgaver benævnes herefter ”Konsulentydelser”.

3. Arbejdstid

Konsulenten er ikke underlagt et bestemt timeantal eller faste arbejdstider. Konsulenten vælger selv sine opgaver og arbejdstider.

4. Dokumentation på kompetencer

Det forventes at Konsulenten kan fremvise dokumentation på kompetencer. Herunder eksamensbevis eller anden dokumentation. Ud fra de givne informationer vurderer RetteGuiden, hvilke fag Konsulenten er godkendt til at rette i. Konsulenten vil kun have adgang til at rette i godkendte fag, så der ikke sker unødige fejl og kvalitetsfald.

5. Sikring af kvalitet

Konsulenterne vil blive ratet af opgavestilleren efter hver tilbagesendt Konsulentydelse. Har Konsulenten gentagende gange modtaget dårlig rating kan RetteGuiden opsige samarbejdet uden varsel.

Ligeledes vil RetteGuiden jævnligt afholde stikprøver for at sikre kvaliteten af Konsulentydelserne. Hvis Konsulentydelsen vurderes til at være af dårlig kvalitet har RetteGuiden ret til at tilbagesende opgaven til Konsulenten, som har pligt til at forbedre Konsulentydelsen.

6. Fortrolighed

Konsulenten har tavshedspligt i tilfælde af, at opgaven indeholde personlige oplysninger omkring opgavestilleren. Alle personfølsomme oplysninger skal holdes fortroligt.

7. Løn

Konsulenten er produktionslønnet og bliver betalt for hver normalside/opgave, som tilbagesendes til opgavestilleren. For hver normalside/opgave lønnes Konsulenten med 16 DKK. Det forventes at Konsulenten kan nå at give feedback på 7 normalsider/opgaver i timen, hvilket vil give en timeløn på 112 DKK.

Lønnen udbetales som honorar den sidste dag i hver måned. Det er konsulentens egen opgave at indberette skat af det modtagne beløb.

8. Betingelser og privatlivspolitik

Det forventes, at Konsulenten har læst Konsulentbetingelserne og privatlivspolitikken samt er indforstået med disse.

9. Lovvalg og værneting

Denne aftale er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for de danske domstole.