1. Generelle betingelser

1.1.  Nærværende betingelser (herefter benævnt ”Betingelserne”) er gældende fra og med [dato] [måned] 2018. Betingelserne kan af RetteGuiden til enhver tid ændres uden varsel.
1.2.  Betingelserne udgør en integreret del af samarbejdsaftalen (herefter benævnt ”Aftalen”) indgået mellem RetteGuiden ApS, CVR Nr. 39105799, Dalgas Boulevard 115, 1. th., 2000 Frederiksberg (herefter benævnt ”RetteGuiden”) og opgavekonsulenten (herefter benævnt ”Konsulenten”).

 

2. Forholdet mellem Retteguiden og konsulent

2.1. Konsulenten antages af RetteGuiden som ekstern konsulent og er ikke ansat af RetteGuiden.

 

3. Konsulentydelse

3.1.  Konsulent skal til RetteGuiden efter aftale levere de konsulentydelser, der er beskrevet i Aftalen (herefter benævnt “Konsulentydelser”)

3.2.  Konsulentydelserne kan omfatte gennemgang og feedback på en specifik opgave stillet på en relevant gymnasial/universitets uddannelse, der er bestilt af en gymnasieelev/studerende via RetteGuiden (herefter benævnt “Opgavestiller”). RetteGuiden fungerer i denne henseende som mellemmand mellem Konsulenten og Opgavestilleren.

3.3.  Konsulentydelserne udbydes af RetteGuiden til Konsulenten via RetteGuidens platform (RetteGuiden.dk). Herefter udbydes Konsulentydelsen til alle RetteGuidens Konsulenter. Den individuelle Konsulent står til ansvar for at acceptere en given Konsulentydelse og påbegynde arbejdet.

3.4.  Konsulenten skal afsætte de ressourcer, udføre de opgaver samt opfylde de forpligtelser, som påhviler Konsulenten i forbindelse med levering af Konsulentydelserne.

3.5.  Konsulenten er selv ansvarlig for have relevant IT-udstyr og software til rådighed samt at overholde af gældende lovgivning i relation til brug af software mv., der kræves for udførelsen af Konsulentydelserne.

 

4. Levering af konsulentydelse

4.1.  Levering af Konsulentydelser sker, med mindre andet er aftalt med RetteGuiden, til RetteGuiden, som herefter videre- formidler opgaven til Opgavestilleren.

4.2.  Leveringsfristen for Konsulentydelserne fastsættes individuelt for hver påtaget Konsulentydelse. Den individuelle leveringsfrist fastsættes af RetteGuiden i forbindelse med et udbud af den relevante Konsulentydelse.

 

5. Ret til afbestilling

5.1.  RetteGuiden forbeholder sig ret til at afbestille en påtaget Konsulentydelse. Retten til at afbestille en påtaget Konsu- lentydelse sker på anmodning fra Opgavestiller.

5.2.  Hvis Konsulenten endnu ikke er påbegyndt udførsel af en påtaget Konsulentydelse, vil der ikke blive ydet nogen betaling til Konsulenten. Ved påbegyndt udførsel af en påtaget Konsulentydelse vil der ske forholdsmæssig betaling af det udførte arbejde. Konsulenten er i sådan tilfælde forpligte til at levere det delvist udførte arbejde af Konsulentydelsen.

 

6. Misligholdelse

6.1.  Konsulenten er ansvarlig for at levering af en påtaget Konsulentydelse sker til den fastsatte tidsfrist.

6.2.  Såfremt tidsfristen ikke overholdes eller leveringen af en påtaget Konsulentydelse udebliver, er Konsulenten ansvarligfor at afholde alle omkostninger som RetteGuiden måtte have, herunder foretagelse af eventuel dækningskøb.

6.3.  Afsnit 6.2 gælder dog ikke i det tilfælde ved sygdom, hvor Konsulenten i rimelig tid har kontaktet RetteGuiden forud forleveringstidspunktet.

6.4.  I tilfælde af misligholdelse har RetteGuiden ret til at modregne i eventuelle tilgodehavende, som Konsulenten måttehave mod RetteGuiden.

 

7. Betaling

7.1.  Betaling for Konsulentydelserne sker månedligt. Lønperioden går fra d. 20 til d. 20 i hver måned. Betaling til Konsulenten vil blive foretaget af RetteGuiden via bankoverførsel ud fra Konsulentens profiloplysninger.

7.2.  Betaling sker i henhold til honorarfortegnelsen, som udgør en integreret del af disse Betingelser.

 

8. Moms

8.1.  Levering af Konsulentydelser anses for nuværende at være momspligtige efter momsloven.

8.2.  Konsulenten er til enhver tid ansvarlig for at lade sig momsregistrer og afregne moms på Konsulentydelserne, såfremtKonsulentens samlede momspligtige omsætning inden for en periode på 12 måneder overstiger momslovens til enhver tid gældende omsætningsundtagelse (for 2018: 50.000 kr.).

8.3.  Konsulenten skal i forbindelse med indgåelsen af Aftalen underskrive separat momserklæring.

 

9. Ophør af samarbejde

9.1.  Samarbejdet mellem Konsulenten og RetteGuiden kan af RetteGuiden opsiges af begge parter uden varsel.

9.2.  Såfremt Konsulenten har påtaget sig at løse en Konsulentydelse, kan Konsulenten dog først opsige samarbejdet medvirkning fra Konsulentens levering af den pågældende Konsulentydelse. Konsulenten er ansvarlig for at afholde alle omkostninger som RetteGuiden måtte have i tilfælde af, at Konsulenten opsiger samarbejdet og ikke leverer en påtaget Konsulentydelse, herunder dækningskøb.

 

10. Lovvalg og værneting

10.1. Disse betingelser er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for de danske domstole.